תרגום מונחים

From Python
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Reverted edits by DomouRolli (Talk); changed back to last version by MediaWiki spam cleanup)
 
Line 1: Line 1:
[abc jackson 5|http://cambridgehypnotherapy.co.uk/blog/wp-content/uploads/2007/article728.html] [[http://cambridgehypnotherapy.co.uk/blog/wp-content/uploads/2007/article728.html abc jackson 5]] [http://cambridgehypnotherapy.co.uk/blog/wp-content/uploads/2007/article728.html|abc jackson 5] ((http://cambridgehypnotherapy.co.uk/blog/wp-content/uploads/2007/article728.html abc jackson 5)) [[http://cambridgehypnotherapy.co.uk/blog/wp-content/uploads/2007/article728.html | abc jackson 5]] "abc jackson 5":http://cambridgehypnotherapy.co.uk/blog/wp-content/uploads/2007/article728.html [lavinia milosovici|http://adpego.com.br/txt_img/thumbs/text1844.htm] [[http://adpego.com.br/txt_img/thumbs/text1844.htm lavinia milosovici]] [http://adpego.com.br/txt_img/thumbs/text1844.htm|lavinia milosovici] ((http://adpego.com.br/txt_img/thumbs/text1844.htm lavinia milosovici)) [[http://adpego.com.br/txt_img/thumbs/text1844.htm | lavinia milosovici]] "lavinia milosovici":http://adpego.com.br/txt_img/thumbs/text1844.htm [krazy krazy audio video|http://blogkng.co.cc/wp-content/uploads/2009/02/text979.htm] [[http://blogkng.co.cc/wp-content/uploads/2009/02/text979.htm krazy krazy audio video]] [http://blogkng.co.cc/wp-content/uploads/2009/02/text979.htm|krazy krazy audio video] ((http://blogkng.co.cc/wp-content/uploads/2009/02/text979.htm krazy krazy audio video)) [[http://blogkng.co.cc/wp-content/uploads/2009/02/text979.htm | krazy krazy audio video]] "krazy krazy audio video":http://blogkng.co.cc/wp-content/uploads/2009/02/text979.htm [musicmovie|http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text2251.htm] [[http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text2251.htm musicmovie]] [http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text2251.htm|musicmovie] ((http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text2251.htm musicmovie)) [[http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text2251.htm | musicmovie]] "musicmovie":http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text2251.htm [disneygames|http://cleanairmakemore.com/orig/uploads/thumbs/topic-1241.html] [[http://cleanairmakemore.com/orig/uploads/thumbs/topic-1241.html disneygames]] [http://cleanairmakemore.com/orig/uploads/thumbs/topic-1241.html|disneygames] ((http://cleanairmakemore.com/orig/uploads/thumbs/topic-1241.html disneygames)) [[http://cleanairmakemore.com/orig/uploads/thumbs/topic-1241.html | disneygames]] "disneygames":http://cleanairmakemore.com/orig/uploads/thumbs/topic-1241.html [news intro sound effect|http://blogshoster.com/clientarea/downloads/media/topic1379.htm] [[http://blogshoster.com/clientarea/downloads/media/topic1379.htm news intro sound effect]] [http://blogshoster.com/clientarea/downloads/media/topic1379.htm|news intro sound effect] ((http://blogshoster.com/clientarea/downloads/media/topic1379.htm news intro sound effect)) [[http://blogshoster.com/clientarea/downloads/media/topic1379.htm | news intro sound effect]] "news intro sound effect":http://blogshoster.com/clientarea/downloads/media/topic1379.htm [steelhead fishing|http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-391.html] [[http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-391.html steelhead fishing]] [http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-391.html|steelhead fishing] ((http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-391.html steelhead fishing)) [[http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-391.html | steelhead fishing]] "steelhead fishing":http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-391.html [lsu track team|http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1642.html] [[http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1642.html lsu track team]] [http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1642.html|lsu track team] ((http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1642.html lsu track team)) [[http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1642.html | lsu track team]] "lsu track team":http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1642.html [of jesse james and sandras wedding|http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2254-20090729.html] [[http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2254-20090729.html of jesse james and sandras wedding]] [http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2254-20090729.html|of jesse james and sandras wedding] ((http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2254-20090729.html of jesse james and sandras wedding)) [[http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2254-20090729.html | of jesse james and sandras wedding]] "of jesse james and sandras wedding":http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2254-20090729.html [benedict|http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-2217.html] [[http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-2217.html benedict]] [http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-2217.html|benedict] ((http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-2217.html benedict)) [[http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-2217.html | benedict]] "benedict":http://arizonamethproject.org/uploads/photos/page-2217.html [maritess vs. superfriends|http://www.thyroidproblems.net/data/files/news-96-2009-08-05.html] [[http://www.thyroidproblems.net/data/files/news-96-2009-08-05.html maritess vs. superfriends]] [http://www.thyroidproblems.net/data/files/news-96-2009-08-05.html|maritess vs. superfriends] ((http://www.thyroidproblems.net/data/files/news-96-2009-08-05.html maritess vs. superfriends)) [[http://www.thyroidproblems.net/data/files/news-96-2009-08-05.html | maritess vs. superfriends]] "maritess vs. superfriends":http://www.thyroidproblems.net/data/files/news-96-2009-08-05.html [id millennium|http://bravospanishschool.com/bvsgallery/albums/userpics/10026/text223.htm] [[http://bravospanishschool.com/bvsgallery/albums/userpics/10026/text223.htm id millennium]] [http://bravospanishschool.com/bvsgallery/albums/userpics/10026/text223.htm|id millennium] ((http://bravospanishschool.com/bvsgallery/albums/userpics/10026/text223.htm id millennium)) [[http://bravospanishschool.com/bvsgallery/albums/userpics/10026/text223.htm | id millennium]] "id millennium":http://bravospanishschool.com/bvsgallery/albums/userpics/10026/text223.htm [angeles los music production video|http://griffiths.com/blog/wp-content/uploads/2007/news-1140-2009-07-26.html] [[http://griffiths.com/blog/wp-content/uploads/2007/news-1140-2009-07-26.html angeles los music production video]] [http://griffiths.com/blog/wp-content/uploads/2007/news-1140-2009-07-26.html|angeles los music production video] ((http://griffiths.com/blog/wp-content/uploads/2007/news-1140-2009-07-26.html angeles los music production video)) [[http://griffiths.com/blog/wp-content/uploads/2007/news-1140-2009-07-26.html | angeles los music production video]] "angeles los music production video":http://griffiths.com/blog/wp-content/uploads/2007/news-1140-2009-07-26.html [power internet tv crack|http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page910.html] [[http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page910.html power internet tv crack]] [http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page910.html|power internet tv crack] ((http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page910.html power internet tv crack)) [[http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page910.html | power internet tv crack]] "power internet tv crack":http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page910.html [billy joel uptown girl|http://evangelicalsformitt.org/mt/themes/styles/article-1535.htm] [[http://evangelicalsformitt.org/mt/themes/styles/article-1535.htm billy joel uptown girl]] [http://evangelicalsformitt.org/mt/themes/styles/article-1535.htm|billy joel uptown girl] ((http://evangelicalsformitt.org/mt/themes/styles/article-1535.htm billy joel uptown girl)) [[http://evangelicalsformitt.org/mt/themes/styles/article-1535.htm | billy joel uptown girl]] "billy joel uptown girl":http://evangelicalsformitt.org/mt/themes/styles/article-1535.htm [macromedia coldfusion mx serial number|http://rocklinhog.org/files/wpThumbnails/pics/comment-52.html] [[http://rocklinhog.org/files/wpThumbnails/pics/comment-52.html macromedia coldfusion mx serial number]] [http://rocklinhog.org/files/wpThumbnails/pics/comment-52.html|macromedia coldfusion mx serial number] ((http://rocklinhog.org/files/wpThumbnails/pics/comment-52.html macromedia coldfusion mx serial number)) [[http://rocklinhog.org/files/wpThumbnails/pics/comment-52.html | macromedia coldfusion mx serial number]] "macromedia coldfusion mx serial number":http://rocklinhog.org/files/wpThumbnails/pics/comment-52.html [free background check|http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page255.html] [[http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page255.html free background check]] [http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page255.html|free background check] ((http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page255.html free background check)) [[http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page255.html | free background check]] "free background check":http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page255.html [new movie news|http://luxutah.com/wp-content/uploads/2009/02/article-700.htm] [[http://luxutah.com/wp-content/uploads/2009/02/article-700.htm new movie news]] [http://luxutah.com/wp-content/uploads/2009/02/article-700.htm|new movie news] ((http://luxutah.com/wp-content/uploads/2009/02/article-700.htm new movie news)) [[http://luxutah.com/wp-content/uploads/2009/02/article-700.htm | new movie news]] "new movie news":http://luxutah.com/wp-content/uploads/2009/02/article-700.htm [nazi symbols|http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text1437.htm] [[http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text1437.htm nazi symbols]] [http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text1437.htm|nazi symbols] ((http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text1437.htm nazi symbols)) [[http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text1437.htm | nazi symbols]] "nazi symbols":http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text1437.htm [spanking blog|http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page1599.html] [[http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page1599.html spanking blog]] [http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page1599.html|spanking blog] ((http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page1599.html spanking blog)) [[http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page1599.html | spanking blog]] "spanking blog":http://popcreativo.com/galerias/fotos/thumbs/page1599.html [revolved serial number|http://aikidopb.com/userfiles/image/thumbs/news-1296-20090724.html] [[http://aikidopb.com/userfiles/image/thumbs/news-1296-20090724.html revolved serial number]] [http://aikidopb.com/userfiles/image/thumbs/news-1296-20090724.html|revolved serial number] ((http://aikidopb.com/userfiles/image/thumbs/news-1296-20090724.html revolved serial number)) [[http://aikidopb.com/userfiles/image/thumbs/news-1296-20090724.html | revolved serial number]] "revolved serial number":http://aikidopb.com/userfiles/image/thumbs/news-1296-20090724.html [rage video cards|http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1710-20090723.html] [[http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1710-20090723.html rage video cards]] [http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1710-20090723.html|rage video cards] ((http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1710-20090723.html rage video cards)) [[http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1710-20090723.html | rage video cards]] "rage video cards":http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1710-20090723.html [go phone ringtone|http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text1676.htm] [[http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text1676.htm go phone ringtone]] [http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text1676.htm|go phone ringtone] ((http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text1676.htm go phone ringtone)) [[http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text1676.htm | go phone ringtone]] "go phone ringtone":http://reelgo.com/newsletter/archive/files/text1676.htm [poems for children|http://virtualgospel.com/blog/wp-content/uploads/2008/renroutr784.htm] [[http://virtualgospel.com/blog/wp-content/uploads/2008/renroutr784.htm poems for children]] [http://virtualgospel.com/blog/wp-content/uploads/2008/renroutr784.htm|poems for children] ((http://virtualgospel.com/blog/wp-content/uploads/2008/renroutr784.htm poems for children)) [[http://virtualgospel.com/blog/wp-content/uploads/2008/renroutr784.htm | poems for children]] "poems for children":http://virtualgospel.com/blog/wp-content/uploads/2008/renroutr784.htm [cheerleaders gone wild|http://canidra.org/img/bg/thumbs/article2454.html] [[http://canidra.org/img/bg/thumbs/article2454.html cheerleaders gone wild]] [http://canidra.org/img/bg/thumbs/article2454.html|cheerleaders gone wild] ((http://canidra.org/img/bg/thumbs/article2454.html cheerleaders gone wild)) [[http://canidra.org/img/bg/thumbs/article2454.html | cheerleaders gone wild]] "cheerleaders gone wild":http://canidra.org/img/bg/thumbs/article2454.html [sitemap|http://bbbsaz.org/uploads/docs/sitemap.html] [[http://bbbsaz.org/uploads/docs/sitemap.html sitemap]] [http://bbbsaz.org/uploads/docs/sitemap.html|sitemap] ((http://bbbsaz.org/uploads/docs/sitemap.html sitemap)) [[http://bbbsaz.org/uploads/docs/sitemap.html | sitemap]] "sitemap":http://bbbsaz.org/uploads/docs/sitemap.html [sisterhood of the taveling pants movie|http://www.loadfoo.com/admin/pages/images/new1986.htm] [[http://www.loadfoo.com/admin/pages/images/new1986.htm sisterhood of the taveling pants movie]] [http://www.loadfoo.com/admin/pages/images/new1986.htm|sisterhood of the taveling pants movie] ((http://www.loadfoo.com/admin/pages/images/new1986.htm sisterhood of the taveling pants movie)) [[http://www.loadfoo.com/admin/pages/images/new1986.htm | sisterhood of the taveling pants movie]] "sisterhood of the taveling pants movie":http://www.loadfoo.com/admin/pages/images/new1986.htm [webmap|http://branchensuche24.info/acp/inc/files/sitemap.html] [[http://branchensuche24.info/acp/inc/files/sitemap.html webmap]] [http://branchensuche24.info/acp/inc/files/sitemap.html|webmap] ((http://branchensuche24.info/acp/inc/files/sitemap.html webmap)) [[http://branchensuche24.info/acp/inc/files/sitemap.html | webmap]] "webmap":http://branchensuche24.info/acp/inc/files/sitemap.html [transformers the movie|http://thesmileshack.com/store/pub/files/henfoke.htm] [[http://thesmileshack.com/store/pub/files/henfoke.htm transformers the movie]] [http://thesmileshack.com/store/pub/files/henfoke.htm|transformers the movie] ((http://thesmileshack.com/store/pub/files/henfoke.htm transformers the movie)) [[http://thesmileshack.com/store/pub/files/henfoke.htm | transformers the movie]] "transformers the movie":http://thesmileshack.com/store/pub/files/henfoke.htm [shelf bra photo|http://visyhost.com/sign/install/css/news-167.html] [[http://visyhost.com/sign/install/css/news-167.html shelf bra photo]] [http://visyhost.com/sign/install/css/news-167.html|shelf bra photo] ((http://visyhost.com/sign/install/css/news-167.html shelf bra photo)) [[http://visyhost.com/sign/install/css/news-167.html | shelf bra photo]] "shelf bra photo":http://visyhost.com/sign/install/css/news-167.html [afi lyrics|http://naruto-chronicles.net/images/thumbs/news-537-2009-07-21.html] [[http://naruto-chronicles.net/images/thumbs/news-537-2009-07-21.html afi lyrics]] [http://naruto-chronicles.net/images/thumbs/news-537-2009-07-21.html|afi lyrics] ((http://naruto-chronicles.net/images/thumbs/news-537-2009-07-21.html afi lyrics)) [[http://naruto-chronicles.net/images/thumbs/news-537-2009-07-21.html | afi lyrics]] "afi lyrics":http://naruto-chronicles.net/images/thumbs/news-537-2009-07-21.html [stuart little movies|http://areahp.com.br/bolsa/img/thumbs/new683.htm] [[http://areahp.com.br/bolsa/img/thumbs/new683.htm stuart little movies]] [http://areahp.com.br/bolsa/img/thumbs/new683.htm|stuart little movies] ((http://areahp.com.br/bolsa/img/thumbs/new683.htm stuart little movies)) [[http://areahp.com.br/bolsa/img/thumbs/new683.htm | stuart little movies]] "stuart little movies":http://areahp.com.br/bolsa/img/thumbs/new683.htm [activity bible child lent|http://vagoslatinamerica.com/site/slideshow/pics/article2191.html] [[http://vagoslatinamerica.com/site/slideshow/pics/article2191.html activity bible child lent]] [http://vagoslatinamerica.com/site/slideshow/pics/article2191.html|activity bible child lent] ((http://vagoslatinamerica.com/site/slideshow/pics/article2191.html activity bible child lent)) [[http://vagoslatinamerica.com/site/slideshow/pics/article2191.html | activity bible child lent]] "activity bible child lent":http://vagoslatinamerica.com/site/slideshow/pics/article2191.html [mcafee internet security suite 7.0 crack|http://indianrapunzels.com/php_form/forms/images/page-283.html] [[http://indianrapunzels.com/php_form/forms/images/page-283.html mcafee internet security suite 7.0 crack]] [http://indianrapunzels.com/php_form/forms/images/page-283.html|mcafee internet security suite 7.0 crack] ((http://indianrapunzels.com/php_form/forms/images/page-283.html mcafee internet security suite 7.0 crack)) [[http://indianrapunzels.com/php_form/forms/images/page-283.html | mcafee internet security suite 7.0 crack]] "mcafee internet security suite 7.0 crack":http://indianrapunzels.com/php_form/forms/images/page-283.html [it was a very good year movie|http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1049-20090725.html] [[http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1049-20090725.html it was a very good year movie]] [http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1049-20090725.html|it was a very good year movie] ((http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1049-20090725.html it was a very good year movie)) [[http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1049-20090725.html | it was a very good year movie]] "it was a very good year movie":http://cottagepirouette.com/director_test/css/news-1049-20090725.html [man swallowing cum video|http://wholebackstage.com/form/use/files/page1579.html] [[http://wholebackstage.com/form/use/files/page1579.html man swallowing cum video]] [http://wholebackstage.com/form/use/files/page1579.html|man swallowing cum video] ((http://wholebackstage.com/form/use/files/page1579.html man swallowing cum video)) [[http://wholebackstage.com/form/use/files/page1579.html | man swallowing cum video]] "man swallowing cum video":http://wholebackstage.com/form/use/files/page1579.html [evil remains movie review|http://transmatch.com/osCommerce/images/pics/new1172.htm] [[http://transmatch.com/osCommerce/images/pics/new1172.htm evil remains movie review]] [http://transmatch.com/osCommerce/images/pics/new1172.htm|evil remains movie review] ((http://transmatch.com/osCommerce/images/pics/new1172.htm evil remains movie review)) [[http://transmatch.com/osCommerce/images/pics/new1172.htm | evil remains movie review]] "evil remains movie review":http://transmatch.com/osCommerce/images/pics/new1172.htm [links|http://lamontweb.com/AdvancedGuestBook/public/images/sitemap.html] [[http://lamontweb.com/AdvancedGuestBook/public/images/sitemap.html links]] [http://lamontweb.com/AdvancedGuestBook/public/images/sitemap.html|links] ((http://lamontweb.com/AdvancedGuestBook/public/images/sitemap.html links)) [[http://lamontweb.com/AdvancedGuestBook/public/images/sitemap.html | links]] "links":http://lamontweb.com/AdvancedGuestBook/public/images/sitemap.html [murch music cambridge|http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text43.htm] [[http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text43.htm murch music cambridge]] [http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text43.htm|murch music cambridge] ((http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text43.htm murch music cambridge)) [[http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text43.htm | murch music cambridge]] "murch music cambridge":http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text43.htm [clothing catalogs|http://canidra.org/img/bg/thumbs/article1631.html] [[http://canidra.org/img/bg/thumbs/article1631.html clothing catalogs]] [http://canidra.org/img/bg/thumbs/article1631.html|clothing catalogs] ((http://canidra.org/img/bg/thumbs/article1631.html clothing catalogs)) [[http://canidra.org/img/bg/thumbs/article1631.html | clothing catalogs]] "clothing catalogs":http://canidra.org/img/bg/thumbs/article1631.html [inner city outings sierra club|http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1477.html] [[http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1477.html inner city outings sierra club]] [http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1477.html|inner city outings sierra club] ((http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1477.html inner city outings sierra club)) [[http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1477.html | inner city outings sierra club]] "inner city outings sierra club":http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1477.html [index|http://tuesdaysrobot.com/shows/2006/12/sitemap.htm] [[http://tuesdaysrobot.com/shows/2006/12/sitemap.htm index]] [http://tuesdaysrobot.com/shows/2006/12/sitemap.htm|index] ((http://tuesdaysrobot.com/shows/2006/12/sitemap.htm index)) [[http://tuesdaysrobot.com/shows/2006/12/sitemap.htm | index]] "index":http://tuesdaysrobot.com/shows/2006/12/sitemap.htm [epzicon drug|http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page1262.html] [[http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page1262.html epzicon drug]] [http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page1262.html|epzicon drug] ((http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page1262.html epzicon drug)) [[http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page1262.html | epzicon drug]] "epzicon drug":http://pro-showitu.com/galeria/adm/mini/icons/page1262.html [tony garcia photography|http://followtowin.com/wp-content/uploads/2009/03/news-1200-2009-08-03.html] [[http://followtowin.com/wp-content/uploads/2009/03/news-1200-2009-08-03.html tony garcia photography]] [http://followtowin.com/wp-content/uploads/2009/03/news-1200-2009-08-03.html|tony garcia photography] ((http://followtowin.com/wp-content/uploads/2009/03/news-1200-2009-08-03.html tony garcia photography)) [[http://followtowin.com/wp-content/uploads/2009/03/news-1200-2009-08-03.html | tony garcia photography]] "tony garcia photography":http://followtowin.com/wp-content/uploads/2009/03/news-1200-2009-08-03.html [f-86|http://visyhost.com/sign/install/css/news-1231.html] [[http://visyhost.com/sign/install/css/news-1231.html f-86]] [http://visyhost.com/sign/install/css/news-1231.html|f-86] ((http://visyhost.com/sign/install/css/news-1231.html f-86)) [[http://visyhost.com/sign/install/css/news-1231.html | f-86]] "f-86":http://visyhost.com/sign/install/css/news-1231.html [lidded canister ceramic wholesale|http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2196-20090726.html] [[http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2196-20090726.html lidded canister ceramic wholesale]] [http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2196-20090726.html|lidded canister ceramic wholesale] ((http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2196-20090726.html lidded canister ceramic wholesale)) [[http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2196-20090726.html | lidded canister ceramic wholesale]] "lidded canister ceramic wholesale":http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2196-20090726.html [porn videos forum|http://dvfreelancer.com/forum/images/avatars/pics/1665.html] [[http://dvfreelancer.com/forum/images/avatars/pics/1665.html porn videos forum]] [http://dvfreelancer.com/forum/images/avatars/pics/1665.html|porn videos forum] ((http://dvfreelancer.com/forum/images/avatars/pics/1665.html porn videos forum)) [[http://dvfreelancer.com/forum/images/avatars/pics/1665.html | porn videos forum]] "porn videos forum":http://dvfreelancer.com/forum/images/avatars/pics/1665.html [arizona music camp|http://gurianinstruments.com/images/specials/thumbs/news-2521-20090803.html] [[http://gurianinstruments.com/images/specials/thumbs/news-2521-20090803.html arizona music camp]] [http://gurianinstruments.com/images/specials/thumbs/news-2521-20090803.html|arizona music camp] ((http://gurianinstruments.com/images/specials/thumbs/news-2521-20090803.html arizona music camp)) [[http://gurianinstruments.com/images/specials/thumbs/news-2521-20090803.html | arizona music camp]] "arizona music camp":http://gurianinstruments.com/images/specials/thumbs/news-2521-20090803.html [intense neck pain shoulder|http://www.lindasog.com/mt/archives/2004/08/page134.html] [[http://www.lindasog.com/mt/archives/2004/08/page134.html intense neck pain shoulder]] [http://www.lindasog.com/mt/archives/2004/08/page134.html|intense neck pain shoulder] ((http://www.lindasog.com/mt/archives/2004/08/page134.html intense neck pain shoulder)) [[http://www.lindasog.com/mt/archives/2004/08/page134.html | intense neck pain shoulder]] "intense neck pain shoulder":http://www.lindasog.com/mt/archives/2004/08/page134.html [grossmans|http://drusillasbooks.com/images/inventory/pics/article194.html] [[http://drusillasbooks.com/images/inventory/pics/article194.html grossmans]] [http://drusillasbooks.com/images/inventory/pics/article194.html|grossmans] ((http://drusillasbooks.com/images/inventory/pics/article194.html grossmans)) [[http://drusillasbooks.com/images/inventory/pics/article194.html | grossmans]] "grossmans":http://drusillasbooks.com/images/inventory/pics/article194.html 
 
 
<div dir="rtl">
 
<div dir="rtl">
  
== תרגומים מבוקשים ==
+
== תרגומים מבוקשים ==
  
; suite : בלוק?
+
; suite : בלוק?
  
 
; tuple :
 
; tuple :
:* n־יה - התרגום הרשמי אבל הוא צורם מדי.
+
:* n־יה - התרגום הרשמי אבל הוא צורם מדי.
:* רשומה - האתר של סדנאות איתן משתמש בזה וזה דווקא מאוד מתאים לשימוש המיועד של tuples בפייתון
+
:* רשומה - האתר של סדנאות איתן משתמש בזה וזה דווקא מאוד מתאים לשימוש המיועד של tuples בפייתון
  
; iterator, iterable : "איטרטור" זה עוד סביר אבל "איטרבילי" זה כבר עקוםהתרגום של האקדמיה ל־iteration זה חיזרור!
+
; iterator, iterable : "איטרטור" זה עוד סביר אבל "איטרבילי" זה כבר עקוםהתרגום של האקדמיה ל־iteration זה חיזרור!
  
; persistent : מתמיד? שיורי?
+
; persistent : מתמיד? שיורי?
  
== פיתון או פייתון ==
+
== פיתון או פייתון ==
  
נראה שפייתון:
+
נראה שפייתון:
 
    
 
    
* פייתון מדגיש את זה שהוגים את השם paiton ולא piton.
+
* פייתון מדגיש את זה שהוגים את השם paiton ולא piton.
* פיתון זה הדרך לכתוב את שם הנחש בעברית.
+
* פיתון זה הדרך לכתוב את שם הנחש בעברית.
* לפי גוגל, אנשים כותבים מונטי פייתון.
+
* לפי גוגל, אנשים כותבים מונטי פייתון.
  
פייתון עם שני יודים, כמו "הייתה". לפי היועצת הלשונית שלי, זו יוד עיצורית. --ניר
+
פייתון עם שני יודים, כמו "הייתה". לפי היועצת הלשונית שלי, זו יוד עיצורית. --ניר
  
  
אני בעד פיתון.
+
אני בעד פיתון.
* זה יותר יפה
+
* זה יותר יפה
* גם באנגלית python זה שם הנחש
+
* גם באנגלית python זה שם הנחש
* פיתון נראה יותר עברי ופשוט, וזה מתאים לשפת התכנות שנראית אנגלית ופשוטה.
+
* פיתון נראה יותר עברי ופשוט, וזה מתאים לשפת התכנות שנראית אנגלית ופשוטה.
* איזשהו אידאל של טוהר העברית אומר לי שהיה צריך להגות פיתון כמו בעברית ולא כמו באנגלית. בעוונותינו אנחנו הוגים כמו באנגלית, אבל אין זאת אומרת שעלינו לזהם את כתבינו באותה יו"ד.
+
* איזשהו אידאל של טוהר העברית אומר לי שהיה צריך להגות פיתון כמו בעברית ולא כמו באנגלית. בעוונותינו אנחנו הוגים כמו באנגלית, אבל אין זאת אומרת שעלינו לזהם את כתבינו באותה יו"ד.
--נעם
+
--נעם
  
לפי כללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית, יש לכתוב את שמות על פי הדרך בה הוגים את השם. מאחר שהשם הוא אנגלי, והוא Python ולא Piton, יש לכתוב פייתון, כפי שכותבים מונטי פייתון.   
+
לפי כללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית, יש לכתוב את שמות על פי הדרך בה הוגים את השם. מאחר שהשם הוא אנגלי, והוא Python ולא Piton, יש לכתוב פייתון, כפי שכותבים מונטי פייתון.   
  
שאר הטיעונים לא כל כך רלוונטים:  
+
שאר הטיעונים לא כל כך רלוונטים:  
* היופי הוא בעני המתבונן
+
* היופי הוא בעני המתבונן
* לא משנים שמות כדי להפוך אותם לפשוטים ועבריים יותר, זה לא מכובד
+
* לא משנים שמות כדי להפוך אותם לפשוטים ועבריים יותר, זה לא מכובד
* אין שום עוון בהגייה נכונה של מילים לא עבריות
+
* אין שום עוון בהגייה נכונה של מילים לא עבריות
* העברית ודובריה לא טהורים יותר משפות אחרות ודובריהן
+
* העברית ודובריה לא טהורים יותר משפות אחרות ודובריהן
* וכמובן שמילים לא עבריות לא מזהמות את כתבנו, אלא מעשירות אותם
+
* וכמובן שמילים לא עבריות לא מזהמות את כתבנו, אלא מעשירות אותם
  
מפריעה לי מאוד הגישה של הצגת האחר כ"מזוהם". נא להמנע משימוש בטרמינולוגיה הזאת כאן. --[[User:ניר סופר|ניר]] 03:28, 24 Jun 2005 (IDT)
+
מפריעה לי מאוד הגישה של הצגת האחר כ"מזוהם". נא להמנע משימוש בטרמינולוגיה הזאת כאן. --[[User:ניר סופר|ניר]] 03:28, 24 Jun 2005 (IDT)
  
  
אני בעד פייתון.
+
אני בעד פייתון.
* זה נראי פחות עברי ומסורבל, וזה מתאים לשפת תכנות שנראית אנגלית ופשוטה.
+
* זה נראי פחות עברי ומסורבל, וזה מתאים לשפת תכנות שנראית אנגלית ופשוטה.
לגבי האידאל של טוהר העברית.. לי זה דווקא נראה כמו אנטי-אידאל. משהו צורם ורע כמו התנגדות לנישואי תערובת.
+
לגבי האידאל של טוהר העברית.. לי זה דווקא נראה כמו אנטי-אידאל. משהו צורם ורע כמו התנגדות לנישואי תערובת.
 
<br>
 
<br>
 
take it easy :)
 
take it easy :)
 
<br>
 
<br>
-- יאיר
+
-- יאיר
  
== מילון מונחים של פרל ==
+
== מילון מונחים של פרל ==
  
ראוי לציין שכתבתי
+
ראוי לציין שכתבתי
[http://perl-begin.berlios.de/Heb-Glossary/ מילון מונחים לפרל]
+
[http://perl-begin.berlios.de/Heb-Glossary/ מילון מונחים לפרל]
בעבר. ניתן אולי להעזר בו גם לאותם המונחים בפייתון.
+
בעבר. ניתן אולי להעזר בו גם לאותם המונחים בפייתון.
-- שלומי פיש
+
-- שלומי פיש
  
רעיון טוב. הבעיה היא שרוב המונחים הם בעצם מונחי מחשב שנכונים להרבה שפות תכנות, ולא דווקא לפיתון או לפרל. נראה שלטובת הקורא, כדאי ליצור כאן מילון מקיף הכולל גם מונחים המופיעים כבר במקומות אחרים, אלא אם יש כבר מילון כזה באתר אחר, ואז פשוט אפשר לקשר אליו. --[[User:ניר סופר|ניר]] 22:00, 24 Jun 2005 (IDT)
+
רעיון טוב. הבעיה היא שרוב המונחים הם בעצם מונחי מחשב שנכונים להרבה שפות תכנות, ולא דווקא לפיתון או לפרל. נראה שלטובת הקורא, כדאי ליצור כאן מילון מקיף הכולל גם מונחים המופיעים כבר במקומות אחרים, אלא אם יש כבר מילון כזה באתר אחר, ואז פשוט אפשר לקשר אליו. --[[User:ניר סופר|ניר]] 22:00, 24 Jun 2005 (IDT)
  
יש את
+
יש את
[http://linbrew.sourceforge.net/carmel/index.php כרמל]
+
[http://linbrew.sourceforge.net/carmel/index.php כרמל]
שהיא רשימת מילים לתרגום. הבעיות איתה היא שיש מספר מוגבל של אנשים שיכולים לערוך אותה, לא ניתן להדביק שם הערות, וגם לא מובאים הסברים מפורטים של מה מדובר בכל מונח. עלולים גם להיות שם מספר אי-דיוקים. יש גם את
+
שהיא רשימת מילים לתרגום. הבעיות איתה היא שיש מספר מוגבל של אנשים שיכולים לערוך אותה, לא ניתן להדביק שם הערות, וגם לא מובאים הסברים מפורטים של מה מדובר בכל מונח. עלולים גם להיות שם מספר אי-דיוקים. יש גם את
[http://hebrew-terms.huji.ac.il/ בסיס המונחים של האקדמיה העברית ללשון].
+
[http://hebrew-terms.huji.ac.il/ בסיס המונחים של האקדמיה העברית ללשון].
 
--[[User:Shlomif|Shlomif]] 22:35, 24 Jun 2005 (IDT)
 
--[[User:Shlomif|Shlomif]] 22:35, 24 Jun 2005 (IDT)
  
רשימה סגורה, בירוקרטיה, זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים. אפשר פשוט ליצור כאן, רשימה מפורטת, אולי אפילו עם דוגמאות קוד פשוטות, שתהיה שימושית לפייתון. אם אפשר יהיה בעתיד להעביר את זה למקום אחר שיהיה יותר שימושי לעוד קוראים/שפות נוספות, נעביר. --[[User:ניר סופר|ניר]] 02:37, 25 Jun 2005 (IDT)
+
רשימה סגורה, בירוקרטיה, זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים. אפשר פשוט ליצור כאן, רשימה מפורטת, אולי אפילו עם דוגמאות קוד פשוטות, שתהיה שימושית לפייתון. אם אפשר יהיה בעתיד להעביר את זה למקום אחר שיהיה יותר שימושי לעוד קוראים/שפות נוספות, נעביר. --[[User:ניר סופר|ניר]] 02:37, 25 Jun 2005 (IDT)
  
== מקורות ==
+
== מקורות ==
  
לפני שמתרגמים משהו, לבדוק מול המקורות הבאים:
+
לפני שמתרגמים משהו, לבדוק מול המקורות הבאים:
* [http://linbrew.sourceforge.net/carmel/index.php כרמל]
+
* [http://linbrew.sourceforge.net/carmel/index.php כרמל]
* [http://hebrew-terms.huji.ac.il/ בסיס המונחים של האקדמיה העברית ללשון]
+
* [http://hebrew-terms.huji.ac.il/ בסיס המונחים של האקדמיה העברית ללשון]
* [http://perl-begin.berlios.de/Heb-Glossary/ מילון מונחים לפרל]
+
* [http://perl-begin.berlios.de/Heb-Glossary/ מילון מונחים לפרל]
* [http://he.wikipedia.org/wiki/ויקיפדיה:תעתיק_שמות_זרים_לעברית כללי התעתיק של וויקיפדיה]
+
* [http://he.wikipedia.org/wiki/ויקיפדיה:תעתיק_שמות_זרים_לעברית כללי התעתיק של וויקיפדיה]
* כדאי גם לחפש בוויקיפדיה
+
* כדאי גם לחפש בוויקיפדיה
  
 
</div>
 
</div>

Latest revision as of 20:14, 15 August 2009

Contents

[edit] תרגומים מבוקשים

suite 
בלוק?
tuple 
 • n־יה - התרגום הרשמי אבל הוא צורם מדי.
 • רשומה - האתר של סדנאות איתן משתמש בזה וזה דווקא מאוד מתאים לשימוש המיועד של tuples בפייתון
iterator, iterable 
"איטרטור" זה עוד סביר אבל "איטרבילי" זה כבר עקום. התרגום של האקדמיה ל־iteration זה חיזרור!
persistent 
מתמיד? שיורי?

[edit] פיתון או פייתון

נראה שפייתון:

 • פייתון מדגיש את זה שהוגים את השם paiton ולא piton.
 • פיתון זה הדרך לכתוב את שם הנחש בעברית.
 • לפי גוגל, אנשים כותבים מונטי פייתון.

פייתון עם שני יודים, כמו "הייתה". לפי היועצת הלשונית שלי, זו יוד עיצורית. --ניר


אני בעד פיתון.

 • זה יותר יפה
 • גם באנגלית python זה שם הנחש
 • פיתון נראה יותר עברי ופשוט, וזה מתאים לשפת התכנות שנראית אנגלית ופשוטה.
 • איזשהו אידאל של טוהר העברית אומר לי שהיה צריך להגות פיתון כמו בעברית ולא כמו באנגלית. בעוונותינו אנחנו הוגים כמו באנגלית, אבל אין זאת אומרת שעלינו לזהם את כתבינו באותה יו"ד.

--נעם

לפי כללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית, יש לכתוב את שמות על פי הדרך בה הוגים את השם. מאחר שהשם הוא אנגלי, והוא Python ולא Piton, יש לכתוב פייתון, כפי שכותבים מונטי פייתון.

שאר הטיעונים לא כל כך רלוונטים:

 • היופי הוא בעני המתבונן
 • לא משנים שמות כדי להפוך אותם לפשוטים ועבריים יותר, זה לא מכובד
 • אין שום עוון בהגייה נכונה של מילים לא עבריות
 • העברית ודובריה לא טהורים יותר משפות אחרות ודובריהן
 • וכמובן שמילים לא עבריות לא מזהמות את כתבנו, אלא מעשירות אותם

מפריעה לי מאוד הגישה של הצגת האחר כ"מזוהם". נא להמנע משימוש בטרמינולוגיה הזאת כאן. --ניר 03:28, 24 Jun 2005 (IDT)


אני בעד פייתון.

 • זה נראי פחות עברי ומסורבל, וזה מתאים לשפת תכנות שנראית אנגלית ופשוטה.

לגבי האידאל של טוהר העברית.. לי זה דווקא נראה כמו אנטי-אידאל. משהו צורם ורע כמו התנגדות לנישואי תערובת.
take it easy :)
-- יאיר

[edit] מילון מונחים של פרל

ראוי לציין שכתבתי מילון מונחים לפרל בעבר. ניתן אולי להעזר בו גם לאותם המונחים בפייתון. -- שלומי פיש

רעיון טוב. הבעיה היא שרוב המונחים הם בעצם מונחי מחשב שנכונים להרבה שפות תכנות, ולא דווקא לפיתון או לפרל. נראה שלטובת הקורא, כדאי ליצור כאן מילון מקיף הכולל גם מונחים המופיעים כבר במקומות אחרים, אלא אם יש כבר מילון כזה באתר אחר, ואז פשוט אפשר לקשר אליו. --ניר 22:00, 24 Jun 2005 (IDT)

יש את כרמל שהיא רשימת מילים לתרגום. הבעיות איתה היא שיש מספר מוגבל של אנשים שיכולים לערוך אותה, לא ניתן להדביק שם הערות, וגם לא מובאים הסברים מפורטים של מה מדובר בכל מונח. עלולים גם להיות שם מספר אי-דיוקים. יש גם את בסיס המונחים של האקדמיה העברית ללשון. --Shlomif 22:35, 24 Jun 2005 (IDT)

רשימה סגורה, בירוקרטיה, זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים. אפשר פשוט ליצור כאן, רשימה מפורטת, אולי אפילו עם דוגמאות קוד פשוטות, שתהיה שימושית לפייתון. אם אפשר יהיה בעתיד להעביר את זה למקום אחר שיהיה יותר שימושי לעוד קוראים/שפות נוספות, נעביר. --ניר 02:37, 25 Jun 2005 (IDT)

[edit] מקורות

לפני שמתרגמים משהו, לבדוק מול המקורות הבאים:

Personal tools